Pieņemot lēmumus par atalgojumu, ir svarīgi veikt kvalitatīvu datu apkopošanu un pārdomātu analīzi

24.04.2024

Irja Rae

Irja Rae, “Figure Baltic Advisory” vadošā partnere

Martā “Figure Baltic Advisory” organizēja seminārus klientiem un uzsāka darbu pie ikgadējā atalgojuma pētījuma, kurā piedalās organizācijas no visām Baltijas valstīm. Viens no pētījuma būtiskākajiem posmiem ir datu apkopošana, un, kā secina mūsu klienti, tas ir ļoti vērtīgs process, kas ne tikai sniedz pārskatu par organizācijā esošajiem amatiem, bet arī palīdz noteikt, kā amatu pozīcijas salīdzinās viena ar otru.

Ņemot vērā, ka lielā daļā organizāciju pēdējos gados ir strauji pieaudzis darbinieku skaits, pastāv risks, ka vadītājiem vai personāla vadītājiem ir samazinājies priekšstats par to, kas tiek darīts katrā konkrētajā amatā, kā attīstījušās darbinieku prasmes un vai katra darbinieka izaugsme ir pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par labu jaunam amatam? Pēdējā laikā organizācijās ir vērojama tendence, ka atbildība par lēmumiem, kas saistīti ar atalgojumu, tiek deliģēta komandu vadītājiem. Lai pieņemtu pārdomātu un informētu lēmumu, komandu vadītājiem jābūt pārliecinātiem, ka pozīcijas, par kurām viņi ir atbildīgi, tiek pareizi salīdzinātas ar atbilstošajām tirgus pozīcijām. Izveidojot skaidru amatu klasifikāciju un iegūstot priekšstatu par visām pozīcijām, iegūvēji būs arī komandu vadītāji.

Darbinieku snieguma novērtēšanas metodes apskatījām vienā no iepriekšējām publikācijām Šajā publikācijā vēlamies vērst lielāku uzmanību datu apkopošanai un analīzei.

“Telia Estonia” Atalgojuma nodaļas vadītāja Terje Kūsika (Terje Kuusik) seminārā Igaunijā dalījās pieredzē, kā vadošais telekomunikāciju uzņēmums organizē datu apkopošanu pētījuma vajadzībām:

1. posms: Plānošana

Process sākas ar uzņēmumam pielāgota grafika izstrādi, kurā iekļauti visi uzdevumi. Tas ir saskaņots ar “Figure Baltic Advisory” pētījuma kopējo grafiku. Personāla vadītāji vai biznesa kontrolieri saņem jaunāko informāciju par izmaiņām tajās amatu saimēs, kas ir aktuālas “Telia Estonia”.

2. posms: Sagatavošanās

Nākamais posms ietver informācijas apriti starp cilvēkresursu un personāla vadītājiem, lai sekmētu viņu sadarbību ar organizāciju vadītājiem. Tas ietver informāciju par darbiniekiem, izmaiņām attiecīgajos amatos nozarē kopumā, izmaiņām attiecīgo amatu saimēs u.c., sniedzot iespēju pieņemt datos balstītus lēmumus.

3. posms: Vadītāju iesaiste

Izšķiroša nozīme ir arī sarunām ar vadītājiem, iesaistot viņus šajā procesā, skaidrojot pārmaiņu iemeslus, detalizēti pārbaudot visu amatu pienākumus un nodrošinot taisnīgumu organizācijā. Vadītāju iesaiste ir nepieciešama, it īpaši, ja būtiski mainās darba pienākumi vai tiek ieviesti jauni amati. Lai visās amatu saimēs salīdzinātu lomas un pienākumus, visā organizācijā tiek īstenota vienota pieeja. Sarunas ar vadītājiem palīdz arī ieviest nepieciešamās pārmaiņas, kas atspoguļojas pētījuma rezultātos.

4. posms: Datu apkopošana un analīze

Nākamais posms ir datu salīdzināšana starp struktūrvienībām, lai tos saskaņotu ar “Telia” amatu saimēm (uzņēmums ir izveidojis savu iekšējo amatu arhitektūru), pozicionējot katru amatu attiecībā pret citām līdzīgām lomām organizācijā. Salīdzinājums kalpo par pamatu izmaiņām un palīdz vākt informāciju par amatu saimēm un līmeņiem, kā arī atalgojumu.

Datu vākšanas mērķis ir nodrošināt pētījumam atbilstošus un uzņēmumā iekšēji apstiprinātus datus.

“Figure Baltic Advisory” pateicas Terjei Kūsikai no kompānijasTelia”. Ņemot vērā iepriekš minētās rekomendācijas un mūsu pieredzi, iesakām:

- Sāciet savlaicīgi. Savlaicīgs sākums nodrošina pietiekami daudz laika rūpīgai plānošanai un pārmaiņu ieviešanai.

- Iesaistiet vadītājus. Vadītāju iesaistīšana jau no paša sākuma veicina sadarbības procesu visā pētījuma laikā.

- Sagrupējiet amatus saimēs jeb grupās. Amatu sadalīšana saimēs atvieglos klasificēšanas procesu.

- Nodrošiniet kalibrēšanu. Vērtējumu kalibrēšana starp vadītājiem vai augstākā līmeņa vadītājiem veicinās sistemātiskumu.

- Novērtējiet tipiskos uzdevumus. Novērtējumam jābalstās uz uzdevumiem, kas attiecīgajam amatam ir tipiski, ierasti, nevis uz darbinieku, kurš ieņem konkrēto amatu.

- Pievērsiet uzmanību darba saturam. Pieņemtajiem lēmumiem jābalstās uz darba faktisko saturu, nevis amata nosaukumu.

- Fokusējaties uz pašreizējo situāciju. Darbs jāvērtē pēc tā, kāds tas ir šobrīd, nevis kāds varētu būt nākotnē.

- Lai amatus sagrupētu atbilstošās saimēs, uzdodiet šādus jautājumus:

  1. Kāda kvalifikācija vai pamatzināšanas nepieciešamas attiecīgajam amatam?
  2. Kādas būtiskas prasības jāņem vērā, pieņemot jaunu darbinieku šajā amatā (kādas nozares izglītība, pieredze ir svarīga)?
  3. Vai darbiniekam šajā amatā jāveic arī augstāka amata līmeņa pienākumi?
  4. Kā šis amats atšķiras no citiem tajā pašā saimē?

Ja pienācīgi neizvērtējam, cik daudz laika būs nepieciešams datu apkopošanai un citiem uzdevumiem, pētījuma plānošanas un īstenošanas process var būt diezgan izaicinošs, tāpēc aicinām visu darīt savlaicīgi, tad arī pētījuma process noritēs daudz veiksmīgāk!